Menu

" นโยบายการบริหารของนายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ "

นโยบายการบริหารของนายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานทุกประเภทให้มีประสิทธิภาพเพียงพอกับความต้องการเชื่อมโยงครอบคลุมทุกพื้นที่

1.2 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามให้มีสภาพเป็นเมืองน่าอยู่

2. ด้านการเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 ปรับปรุงร้านค้าชุมชนให้สภาพสวยงามและจูงใจคนให้เข้ามาซื้อขายใช้สอยมากขึ้นตลอดจนประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้ทราบแหล่งจำหน่ายสินค้าของชุมชน

2.2 ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนเพื่อพัฒนาสินค้าของชุมชนให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

2.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้แพร่หลาย

2.4 จัดหาแครื่องมือเครื่องใช้ให้กับชุมชนไว้สำหรับประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน

2.5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนมีรายได้จากธุรกิจท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

3. ด้านการศึกษาและกีฬา

3.1 สร้างโอกาสด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่โดยเฉพาะเด็กก่อนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษาขั้นต่อไป

3.2 ส่งเสริมการศึกษาของท้องถิ่นให้ประสิทธิภาพและได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงตลอดจนส่งเสริมให้ทุกคนทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของท้องถิ่น

3.3 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นโดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่นให้คงสืบไป

3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการออกกำลังกายเล่นกีฬาตลอดจนจัดหาสถานที่ออกกำลังกายลานกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอ

4. ด้านสิ่งแวดล้อม

4.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิถูลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

4.2 รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนบำบัดและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้น่าอยู่และสวยงาม

4.3 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความสะอาดให้เพียงพอและทันสมัย

5. ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนรับบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานทุกชุมชนอย่างทั่วถึง

5.2 รณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสาธารณสุขและวิธีป้องกันและรักษาสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

5.3 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน คนชราและพิการ ได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นจากครอบครัวและสังคม

5.4 รณรงค์และส่งเสริมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

5.5 พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้

5.6 ส่งเสริมด้านสวัสดิการและนันนาการให้เพียงพอกับความต้องการของท้องถิ่น

6. ด้านการเมืองการบริหารและพัฒนาบุคลากร

6.1 ปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสสะดวกและรวดเร็ว

6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารแสดงความคิดเห็นรับรู้หรือมีส่วนร่วมกันทำงานกับท้องถิ่น

6.3 ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

6.4 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

6.5 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนในเรื่องการเมืองการบริหาร