Menu

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าทำแบบสอบถาม

ให้ บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มาขอรับบริการหรือ มาติดต่อตามภารกิจของเทศบาลตําบลวังโพธิ์ ทุกท่าน ร่วมกันทําแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อเป็นการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการ ดําเนินงานของเทศบาลตําบลวังโพธิ์

สามารถเข้าไปทําแบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ : https://itas.nacc.go.th/go/eit/7l66r1