Menu

เทศบาลตำบลวังโพธิ์จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติต “วันงดสูบบุหรี่โลก”

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นายทินกร เอียกพงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ข้าราชการ และพนักงาน ได้จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติตขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลวังโพธิ์ได้ตระหนักถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตของประชากรที่เกิดจากการสูบบุหรี่ จึงได้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่โดยการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์