Menu

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ..2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  

O2. ข้อมูลผู้บริหาร
O3. อำนาจหน้าที่
O4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5. ข้อมูลการติดต่อ
O6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7. ข่าวประชาสัมพันธ์

O9. Social Network
    website เทศบาลตำบลวังโพธิ์
    email

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน 

 แผนดำเนินงาน   

URL

O11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน

การปฏิบัติงาน

URL

O13. คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

URL

O14. คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ

O16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

URL

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

URL

O21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

O22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

O24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

URL

O25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส    

การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   

URL

O29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต   

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

URL

O30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต    

URL

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   

URL

O38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตราฐานทางจริยธรรม

ตัวชี้วัดย่อย 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต    

URL