Menu

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 

(Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ..2564

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อย 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  

2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาเทศบาล
5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์พื้นฐาน   

8. กระดานถามตอบ Q&A
9. Social Network
    website เทศบาลตำบลวังโพธิ์
    email

ตัวชี้วัดย่อย 9.2 การบริหารงาน 

 แผนดำเนินงาน   

URL

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

URL

การให้บริการ

URL

14. คู่มือมาตราฐานการให้บริการ

15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      สถิติผู้มาใช้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
      สถิติการให้ข้อมูลศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร

16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ตัวชี้วัดย่อย 9.3 การบริหารงบประมาณ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  

URL

19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 

URL

21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

URL

26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตัวชี้วัดย่อย 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส    

การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์   

URL

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อย 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต   

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร  

URL

30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

32.  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

33. การเปิดโอกาสให้เกิดความมีส่วนร่วม

34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต    

URL

36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร   

URL

40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

ตัวชี้วัดย่อย 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต  

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต    

URL

42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน