Menu

เทศบาลตำบลวังโพธิ์เข้าร่วม “เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น”

วันที่  12  มกราคม 2565  เทศบาลตำบลวังโพธิ์เข้าร่วม “เดินรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ร่วมกับหน่วยงานราชการอำเภอไทรโยคในโดยมีนายทินกรเอียกพงษ์นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์นายชาตรีวรสินธุ์รองนายกเทศมนตรีนายเอิญเสลานนท์รองนายกเทศมนตรีนายสุรเดชอุทุมพรพนักงานข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการเดินรณรงค์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านตำบลวังโพธิ์พื้นที่ใกล้เคียง