Menu

ข่าวสาร

🎯เทศบาลตำบลวังโพธิ์ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมรณรงค์ “สงกรานต์สุขใจ ส้วมสาธารณะไทย สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน”🎯เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีพฤติกรรมการใช้ส้วมที่ถูกต้อง เพื่อสุขอนามัยของผู้ใช้งานส้วมสาธารณะ และลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรค

อ่านเพิ่มเติม
  • 0
  • 17
  • 0

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2567)

อ่านเพิ่มเติม
  • 0
  • 20
  • 0

นายทินกร เอียกพงษ์

นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์
ติดต่อ : 089-8038862

“เทศบาลตำบลวังโพธิ์ เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทางการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมธรรมาภิบาล”

เอกสารทั้งหมด

– หนังสือสั่งการ สถ. –

– สาระสำคัญ –