Menu

" แผนการดำเนินงาน "

แผนการดำเนินงาน

รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 2566

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 12 เดือนปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนปี 2565

รายงานผลการติดตามประเมินผลรอบ 12 เดือน 2564

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนปี 2564

รายงานผลการติดตามประเมินผลรอบ 12 เดือน 2563

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือนปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานการกำกับติดตามการใช่จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) 1 ต.ค.61 – 31 มี.ค. 62