Menu

" งานบุคลากร "

งานบุคลากร

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก ปี2566

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก ฉบับที่2 ปี2566

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างแรงจูงใจ ปี2566

ประกาศก.ท.จ.กาญจนบุรีเรื่องการสอบสวนการลงโทษทางวินัย ปี256

ประกาศ กทจ.กาญจนบุรีเรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครู พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการเทศบาลจังหวัดกาญจนบุรีเรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู (ฉบับที่2)พ.ศ.2566

ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู ปี2566

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 2566

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตราชการพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตราชการพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 2565

ประกาศ ก.ท.จ.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย

ประกาศ ก.ถ. เรื่องการกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ พ.ศ.2565

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

แนวทางการดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว

แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

แนวทางการสรรหาตำแหน่งสายผู้บริหารที่ว่างด้วยวิธีรับโอนและการคัดเลือกเพื่อรับโอน

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2560

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่2)พ.ศ.2560

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่2)พ.ศ.2561

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่3)พ.ศ.2561

มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่3)พ.ศ.2562