Menu

" แผนป้องกันการทุจริต"

แผนป้องกันการทุจริต

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี2565 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำ 2564 ในรอบระยะเวลา 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2563

รายงานผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2563 รอบ6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562