Menu

" การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต "

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2567 2567

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2567

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินการของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีพ.ศ.2566

การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

มาตรการกลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการป้องกันการรับสินบน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส