Menu

" A super cool template for bloggers, photographers and travelers "

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลวังโพธิ์

สถิติการให้บริการประชาชน

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

กฎหมายกระจายอำนาจ

ผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)

เทศบัญญิติงบประมาณการรายจ่ายประมาณ พ.ศ. 2565

แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566

แผนดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 – 2570)

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ผลการประเมินประสิทธิภาพของเทศบาลตำบลวังโพธิ์ (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2566

คู่มือสำหรับประชาชน

0 Comments

ตั้งกระทู้ที่นี่

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน