Menu

Category: สถานที่ท่องเที่ยว

ทางรถไฟสายมรณะ

ทางรถไฟสายมรณะ หรือ ทางรถไฟสายพม่า หรือ ทางรถไฟสายกาญจนบุรี ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม
  • 17
  • 971
  • 0

สถานีรถไฟวังโพธิ์

สถานีรถไฟวังโพ (อังกฤษ: Wang Pho Railway Station) เป็นสถานีรถไฟประจำตำอำเภอไทรโยค อยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ (ช่วงสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก – สถานีรถไฟน้ำตก)

อ่านเพิ่มเติม
  • 21
  • 1813
  • 0