Menu

Category: สถานที่ท่องเที่ยว

ทางรถไฟสายมรณะ

ทางรถไฟสายมรณะ หรือ ทางรถไฟสายพม่า หรือ ทางรถไฟสายกาญจนบุรี ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

อ่านเพิ่มเติม
  • 45
  • 3926
  • 0

สถานีรถไฟวังโพธิ์

สถานีรถไฟวังโพ (อังกฤษ: Wang Pho Railway Station) เป็นสถานีรถไฟประจำตำอำเภอไทรโยค อยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ (ช่วงสถานีรถไฟชุมทางหนองปลาดุก – สถานีรถไฟน้ำตก)

อ่านเพิ่มเติม
  • 51
  • 6915
  • 0