Menu

ข่าวสาร

ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาตัดทำป้ายไวนิล เพื่อจัดโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางตามหลักการ 3RS จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
  • 0
  • 23
  • 0

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 81-6726 กาญจนบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 004-39-0005โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านเพิ่มเติม
  • 1
  • 36
  • 0

นายทินกร เอียกพงษ์

นายกเทศมนตรีตำบลวังโพธิ์
ติดต่อ : 089-8038862

“เทศบาลตำบลวังโพธิ์ เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทางการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมธรรมาภิบาล”

เอกสารทั้งหมด

– หนังสือสั่งการ สถ. –

– สาระสำคัญ –