Menu

คู่มือประชาชน

ประกาศเทศบาลตำบลวังโพธิ์

คู่มือการปฏิบัติงานการจดทะเบียนพาณิชย์

คู่มือปฏิบัติงานงานธุรการ

คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ

คู่มือปฏิบัติราชการควบคุมอาคารกองช่าง

คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คู่มือปฏิบัติงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

คู่มือปฎิบัติการรับเรื่องราวร้องทุกข์

คู่มือการประชุมสภาเทศบาล

คู่มือการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100

คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

คู่มือแนวทางการปฏิบัติสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ประกาศกระบวนการและขั้นตอนวิธีปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2561

ประกาศเทศบาลตำบลวังโพธิ์คู่มือประชาชน

แผ่นพับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

แผ่นพับคู่มือประชาชน